RODO

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej

RODO.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie GAMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000285416, NIP 7792140771, REGON 634055674.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iodo@gamet.eu.
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji przetwarzane będą w celu bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z prowadzonym procesem rekrutacji na stanowisko pracy dostępne w GAMET S.A. w związku z wybranymi przez Pani/Pana preferencjami zatrudnienia, a także w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko dostępne w GAMET S.A., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorów lub podmiotów powiązanych finansowo z GAMET S.A.
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na zasadzie powierzenia przetwarzania przez inny podmiot.
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 7. Informujemy, ze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na dostępne stanowisko pracy w GAMET S.A., nie dłużej jednak niż przez czas 6 miesięcy. Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych GAMET S.A., zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone.
 8. Informujemy, że posiada Pani/Pan:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

b)      prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie,

c)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

d)      prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,

e)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

 1. Każde z uprawnień wymienionych w punkcie 8 lit. a – e powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres GAMET S.A. ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:  iodo@gamet.eu.
 2. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres GAMET S.A., ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@gamet.eu
 3. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Informujemy, że przekazuje Pani/Pan dane osobowe w sposób dobrowolny. W razie nie udostępnienia tych danych, nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować w żaden sposób w przypadku prowadzenia rekrutacji na dostępne stanowisko pracy w GAMET S.A.