RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

(BEZPOŚREDNIE ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH)

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Pani/Pana prawa oraz prywatność.

Dlatego realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Gamet Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Chrzanowskiego 33 (87-100 Toruń), jako Administrator danych przedstawia następujące informacje:

Jak i gdzie uzyskać dokładniejsze informacje o Państwa danych osobowych i związanych z tym prawach?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w różnym zakresie – w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim p. Paweł Czapnik. Kontakt z IOD w sprawie przetwarzania przez Gamet Sp. z o.o. Pani/ Pana danych osobowych możliwy pod adresem mailowym iod@gamet.eu.

Po co nam Państwa dane?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb realizacji minimum jednego
z poniższych celów:

 1. realizacją zawartych umów lub wykonywaniem czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w sytuacji, gdy jako kontrahent/ usługodawca będziecie państwo stroną umowy, np. składanie i realizacja zamówień oraz ich rozliczenie, odpowiedzi na pytania dotyczące oferty, ustalenie warunków współpracy, obsługi sprzedaży czy też reklamacji, prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego,
 2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dla potrzeb rozliczenia z urzędem skarbowym, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy,
 3. realizacją prawnie usprawiedliwionych celów Spółki jako administratora danych
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. do celów kontaktowych, w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń, windykacji, marketingu produktów i usług własnych, prowadzenia analiz statystycznych,
 4. w celach związanych z udzieloną przez Panią/Pana ewentualną zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zależności od tego czego zgoda dotyczyła, np. udziału w przyszłych rekrutacjach, na przesyłanie ofert marketingowych, zapisywania danych w plikach cookies.

Kto będzie lub może być odbiorcą Państwa danych?

Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, lub w zakresie wynikającym z zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, których Spółka jest stroną.

Pani/ Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. W przypadku kiedy transfer tych danych będzie konieczny zadbamy o to aby sposób i zasady transferu danych poza obszar EOG odpowiadały aktualnym wymaganiom prawnym i standardom bezpieczeństwa.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w wersji papierowej – np. te zawarte w formularzach, które złożyliście lub umowach, które zawarliśmy a także dokumentach stanowiących podstawę wydania towaru, rozliczenia umów. Do przetwarzania wykorzystujemy również systemy informatyczne, które wspierają realizację naszych celów (w tym systemy i serwery sklepów internetowych, pocztę elektroniczną, systemy monitoringu, obiegu dokumentów księgowych). Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu jeżeli wyrażona zostanie na to zgoda (np. w przypadku założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym).

Jak długo będziemy Państwa dane przetwarzać?

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. Następnie, w zależności od podstawy prawnej i celu zebrania:

 1. w razie uzyskania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody,
 2. jeśli był/była Pan/Pani naszym klientem lub kontrahentem (stroną umowy) będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do:

–  rozliczenia usługi/umowy oraz w terminach wynikających z prawa podatkowego dotyczących okresu przechowywania między innymi dowodów księgowych,

– dochodzenia przez Gamet Sp. z o.o. ewentualnych roszczeń (zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu cywilnego i warunków umowy).

Jakie prawa ma osoba, której dane przetwarzamy?

Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są one nieaktualne lub niekompletne,
 3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach, np. jeśli przetwarzanie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Spółki do celów marketingu bezpośredniego,
 6. prawo do przeniesienia danych w określonych sytuacjach (o ile jest to technicznie możliwe) przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana / Pani zgody,
 7. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania.

Czy i kiedy musicie podać nam Państwo swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie w większości przypadków dobrowolne, ale będzie warunkiem zawarcia i realizacji umów.